برندگان

سینا قنبری

سید مهران

x 2

سید مهران

امیرفیضی

خشایار غلامی

x 2

ali.r

فاطمه حبیبی

skandari

x 3

Hadi

x 2

majid

محمدحسین مدرسی نیا

Mars rafiee

x 2

شعبان عبیدی

Hadi

x 3

مهدی نبی