برندگان

سید سهراب موسوی

حسن خادمی

یحیی نارویی

کاوه نقیبی

x 10

شعبان عبیدی

یحیی نارویی

x 10

ali.r

موسی بهاری

x 2

سروش

x 10

سروش

x 10

یحیی نارویی

یحیی نارویی

x 2

سروش

x 10

حسن خادمی

سروش

x 5