برندگان

نسرین بهاری

سید مهران

Novin nazarian

x 10

Novin nazarian

x 10

شعبان عبیدی

REZA VARNASERI

هادی صمیمی

Hadi

x 3

خشایار غلامی

x 2

محمد اهنگر

x 5

فاطمه رضایی

Novin nazarian

x 10

Novin nazarian

x 10

علی مهری

x 2

مهدی نبی

x 5