برندگان

سروش

یحیی نارویی

x 10

ali.r

شعبان عبیدی

حسن خادمی

سید مهران

x 10

محمد رضایی

x 10

حسن خادمی

No oNe

سروش

x 10

حسین فرجی

یحیی نارویی

کاوه نقیبی

x 10

Ali.D

سروش

x 10