برندگان

امیدحضرت قلی زاده

Hadi

x 3

سید مهران

شعبان عبیدی

مصطفی روشن

هادی صمیمی

امیدحضرت قلی زاده

سید مهران

x 2

امیدحضرت قلی زاده

Hadi

x 3

سینا قنبری

mehdinazai

خشایار غلامی

سعید

x 2

محمد اهنگر

x 3