برندگان

Seyed Mehran

یحیی

x 2

mahdi farahani

جواد قیصری

Hadi

سعید

Ali Daryaiepour

x 10

مصطفی روشن

Novin nazarian

x 10

محمدرضا قربانی

mahdi farahani

سید مهران

سعید

وحید ج

مهدی محمدی

x 3