برندگان

کاوه نقیبی

x 10

مهدی

x 3

سروش

سید مهران

سروش

شعبان عبیدی

x 2

شعبان عبیدی

x 2

شعبان عبیدی

شعبان عبیدی

x 2

یحیی نارویی

x 10

محمد رضایی

یحیی نارویی

محمد رضایی

آريا شايقي

x 10

کاوه نقیبی

x 10