برندگان

Ali Daryaiepour

x 3

Novin nazarian

x 10

هادی صمیمی

x 2

Hadi

x 2

هومن کبیری

x 2

سید مهران

خشایار غلامی

امین زندیان

حسن احمدبیگی

علی مهری

x 3

ابوالفضل جعفری

x 2

جواد ابیشت

x 2

یحیی

x 2

سینا قنبری

x 2

Mars rafiee