برندگان

سروش

سروش

Hadi

x 4

No oNe

شعبان عبیدی

دانیال مقصودی

سید مهران

خشایار غلامی

هادی صمیمی

امیدحضرت قلی زاده

Hadi

x 3

سید مهران

شعبان عبیدی

مصطفی روشن

هادی صمیمی