برندگان

حمیدرضا

یحیی نارویی

x 2

سروش

x 2

یحیی نارویی

x 3

یحیی نارویی

x 3

یحیی نارویی

No oNe

No oNe

یحیی نارویی

x 5

موسی بهاری

سعید حبیبی

حسن خادمی

x 10

حسن خادمی

x 10

حسن خادمی

x 10

حسن خادمی

x 10