رتبه بندی

1

محمد رضایی

4128 امتیاز

2

Novin nazarian

3105 امتیاز

3

حسن خادمی

2945 امتیاز

4

دانیال مقصودی

2876 امتیاز

5

سید مهران

2626 امتیاز

6

کاوه نقیبی

2351 امتیاز

7

سروش

2067 امتیاز

8

Ali.D

1697 امتیاز

9

Hadi

1176 امتیاز

10

یحیی نارویی

906 امتیاز

11

محمد رضا یوسف زاده

803 امتیاز

12

شعبان عبیدی

601 امتیاز

13

امیرحمزه

555 امتیاز

14

رضاپناهی سوراوجین

550 امتیاز

15

موسی بهاری

504 امتیاز