رتبه بندی ماهانه

1

محمد رضایی

4128
امتیاز


2

Novin nazarian

3105
امتیاز


3

حسن خادمی

2945
امتیاز


4

دانیال مقصودی

2876
امتیاز


5

سید مهران

2626
امتیاز