آخرین برندگان

سروش


Mostafa saebi


یحیی نارویی


حمیدرضا


سروش


رتبه بندی ماهانه

1

Novin nazarian

3085
امتیاز


2

سید مهران

2386
امتیاز


3

Ali Daryaiepour

1663
امتیاز


4

Hadi

987
امتیاز


5

دانیال مقصودی

771
امتیاز