آخرین برندگان

یحیی نارویی

x 2


سروش

x 10


حسن خادمی


سروش

x 5


No oNe


رتبه بندی ماهانه

1

Novin nazarian

3085
امتیاز


2

سید مهران

2524
امتیاز


3

Ali Daryaiepour

1663
امتیاز


4

دانیال مقصودی

1479
امتیاز


5

Hadi

1011
امتیاز